Astrid Delleman

Een kort verslag van de externe evaluatie

Geplaatst in: Blog 0

In een eerder blog schreef ik over de externe evaluatie die in november plaats vond in de Fundación. De algemene doelstelling was: een externe evaluatie uitvoeren bij het project van de Fundacion Ruach om bij te dragen aan het oplossen van zwakke punten die Ruach mogelijk heeft bij de uitwerking en de realisatie van de activiteiten die in dit project worden aangeboden; en het verwachte doel kunnen bereiken om onafhankelijk te worden van fondsen van buitenaf.

Om dit doel te bereiken werden veertien interviews afgenomen, observatiebezoeken gedaan en focusgroepen gehouden voor het verzamelen van informatie, waarin deelnamen: leden van de stichting, werknemers, begunstigden en externe personen.

Enkele resultaten uit het 30 pagina’s tellende verslag:

-In hoeverre wordt de missie en doelstellingen van de stichting behaald, zowel gelet op kwaliteit als kwantiteit:
De activiteiten die momenteel worden uitgevoerd door de stichting komen overeen met de doelstellingen en missie. Het is de moeite waard om te zeggen dat de door de Fundacion RUACH ontwikkelde ervaring beantwoordt aan de behoeften van een groep zeer arme mensen onder de armen.
De kwaliteit van het werk in het huis is zeer goed. Het is duidelijk dat de deelname van de mensen die in het huis wonen en werken verwelkomt wordt. Er heerst een gevoel van verbondenheid en veiligheid.
De kwaliteit van de activiteitenclub is goed. Wel is het een feit dat het aantal deelnemers is afgenomen. De dynamiek en participatie van de begunstigden is echter zeer goed, net zoals in het gemeenschapshuis. De jongeren en volwassenen met een handicap worden gezien en voelen zich verbonden met de club. Ze houden van wat ze doen en ze voelen zich deel van een proces. De evaluatie van de leidster van de club is ook positief ten aanzien van het functioneren van de club.
Met betrekking tot de kwantiteit worden processen geïmplementeerd die leiden tot empowerment, zowel van de deelnemers als van het personeel. Dat vereist dat met kleine groepen wordt samengewerkt en dat er geleidelijk aan uitgebreid wordt.

– Evaluatie van de werkvormen die goede resultaten hebben opgeleverd/ en die niet hebben gewerkt:
Het werk van de stichting is tweeënhalf jaar oud. De activiteitenclub is gestart in mei 2016 en het gemeenschapshuis bestaat sinds augustus 2016. De ervaring die is ontwikkeld in het huis is zeer succesvol. Het succes behaald in de workshop wordt negatief gekleurd door de afname van de begunstigden die aan de activiteiten deelnemen.

In het gemeenschapshuis hebben ze uitstekend werk geleverd in de verzorging en stimulering van de mensen die ze op hebben genomen, wat duidelijk te zien is in de voortgang die elke persoon toont in zijn/haar functioneren. Op dezelfde manier zijn ze erin geslaagd om het personeel vooruit te helpen, om zich te bekwamen in het werk. De basis van het succes in het huis ligt in de gebruikte methodologie, het werk-protocol en de instrumenten die zijn toegepast voor de evaluatie en continue monitoring van de bewoners. In de beginfase worden ze geobserveerd, en geleidelijk aan raken ze vertrouwd met de routine van het huis. Duidelijk zijn de veranderingen in een ieder van de dag van binnen komen tot de dag van de evaluatie, wat werd geverifieerd met video’s die genomen waren van hoe Loyda en Daniel binnen kwamen. 
Het tweede aspect van succes is de toe-eigening van de processen van zorg en aandacht door de twee begeleidsters, die al een jaar werken in het gemeenschapshuis.

Er zijn grote beperkingen om personeel te vinden met een specifieke opleiding voor dit soort werk. De aangenomen mensen doorlopen een trainingsproces, waarbij ze sensitief moeten worden voor de behoeften van de bewoners; dat betekent veel aandacht voor herhaling en routines door diens beperkingen. Dat wordt door diverse werknemers niet begrepen vanwege een gebrek aan technische kennis voor de verzorging van mensen met een intellectuele beperking, waardoor er in het begin veel wisseling van personeel is geweest. Maar er is vooruitgang geboekt en momenteel zijn er twee begeleidsters met ervaring en toewijding. Twee anderen zijn er nog maar relatief kort, maar voelen zich op hun plek.

In de activiteitenclub wordt de methodologie momenteel eigen gemaakt door de begeleidster die er relatief nog maar kort is. Waarbij moet worden opgemerkt dat ze is gevorderd, een goede relatie heeft en uitwisseling met de jongeren en volwassenen die naar de club komen. Net als in het gemeenschapshuis is een succesfactor de implementatie van de gebruikte methodologie, door middel van protocollen en werkroutines.

De daling van het aantal begunstigden is een moeilijkheid in de activiteitenclub. Redenen zijn: de beperkingen van het gezin om hun familielid met een beperking te brengen, de huidige sociaal-politieke situatie, de gevoelde onveiligheid en de toename van economische problemen in gezinnen. Ook de persoonlijke gezondheidssituaties van sommige deelnemers speelt negatief mee.

Vervolg
De externe evaluatie werd net voor onze grote vakantie afgerond. We zijn blij met de kaarten die op tafel liggen. En als coördinatrice van het gemeenschapshuis en de activiteitenclub ben ik natuurlijk blij met de positieve beoordeling van de geboden zorg. Dat er binnen de Fundacion aandachtspunten liggen om te verbeteren en de Fundacion een stevigere basis te geven, moge ook duidelijk zijn. Dus sinds de zomervakantie wordt er een werkplan gemaakt worden om aan die punten te werken.

Volgen Astrid Delleman:
Laatste berichten van